Strona główna » Aktualności » Prove it PL! ( 2014-10-16)

Prove it PL!

Celem głównym projektu „Prove it PL! - narzędziem podnoszenia wiedzy i umiejętności liderów NGO’s” jest stworzenie trwałych podstaw dla wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych, ich wiarygodności i profesjonalizacji wobec partnerów publicznych i prywatnych.
 
Cele szczegółowe, jakie chcemy osiągnąć:
 
Narzędzie ProveIt PL!
1. Opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu szkoleniowego z wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia Prove it PL! uczącego standardów prawnych, jakościowo-zarządczych (ze szczególnym naciskiem na aspekty finansowe w NGO) i mierzenia oddziaływania społeczno-ekonomicznego
Planujemy  wypracować 3 podstawowe moduły programu szkoleniowego:
I: Moduł prawno-zarządczy związany z badaniem podstawowych obowiązków prawidłowego funkcjonowania NGO. Jednocześnie określi on standardy minimum dla wiarygodności i profesjonalnego działania instytucji realizujących działania społeczne oraz spełnianie kryteriów społecznych i ekonomicznych w ramach prowadzonej działalności.
II:  Moduł analizy finansowej związany z możliwościami obliczania efektywności ekonomicznej dla wybranych usług i produktów świadczonych przez organizacje wraz z profesjonalnym planowaniem finansowym i badaniem płynności finansowej. Moduł ten będzie także analizował pod względem finansowym działalność statutową NGO.         
III:  Moduł pomiaru oddziaływania społeczno-ekologicznego, służący także do obliczania wartości dodanej działania NGO oraz budowania w ten sposób kapitału ludzkiego i społecznego
 
Szkolenia
2. Wzmocnienie kompetencji i umiejętności 40 liderów oraz kadry zarządzającej NGO’s, z minimum 30 organizacji w cyklu szkoleniowym z wykorzystaniem narzędzia edukacyjnego w zakresie przeprowadzania analizy finansowej, spełniania standardów prawnych i jakościowo-zarządczych oraz wyliczania wartości dodanej i mierzenia ich oddziaływania społecznego
Od października do grudnia 2014 zostaną zorganizowane cykle szkoleniowe (2 razy po 2 dni) dla dwóch 20 osobowych grup. Rekrutacja zakończona.

Seminarium
3. Pokazanie organizacji pozarządowych jako kompetentnych partnerów dla innych sektorów życia publicznego, dzięki zademonstrowaniu dowodów na ich skuteczność i efektywność oraz gwarancji spełniania standardów jawności, przejrzystości i odpowiedzialności w działaniu wśród 60 przedstawicieli NGOs, administracji publicznej i biznesu, uczestniczących w Seminarium upowszechniającym.
 
 Forum
4. Jaki wpływ na świat wywiera realnie moja organizacja?
Wierzymy, że każdy, kto odpowiedzialnie działa lub pracuje w III sektorze,  chce znać odpowiedź na to pytanie. Po to, by wiedzieć, czy jego praca ma sens, i po to, by być wiarygodnym dla odbiorców, partnerów, darczyńców, klientów, opinii publicznej, by odpowiedzialnie zarządzać finansami
Czasy, w których można było twierdzić, że prawdziwe zmiany są niemierzalne i nie da się zaplanować tego co chcemy osiągnąć, odchodzą w przeszłość. Istnieje coraz więcej narzędzi do mierzenia krótko- i długofalowych efektów działania społecznego. Pozwalają one zmierzyć nie tylko efektywność i poziom osiągania celów, ale także zbilansować koszty i korzyści ekonomiczne, społeczne i ekologiczne z funkcjonowania danej instytucji. Wymówek jest coraz mniej.
Jednocześnie rośnie zewnętrzna presja na organizacje, by się takiego mierzenia podejmować. Ta presja rodzi z kolei w części środowiska pozarządowego opór i bunt przeciwko niepotrzebnej i kosztownej „buchalterii społecznej”, przeciwko wciskaniu ważnych działań w sztywne, często nieadekwatne ramy. Opór budzą narzucane z zewnątrz sposoby i miary.
Buntownicy mają wiele racji. Słabą stroną wielu metod pomiaru jest brak lub nieadekwatność wskaźników, czyli właściwych kryteriów oceny i opisu dokonujących się zmian. Bez nich nie da się uchwycić prawdziwego znaczenia wielu organizacji, zrozumieć, dlaczego warto je wspierać, mimo dużych kosztów działania.
Jeśli Wy też macie takie poczucie, że z jednej strony mierzenie to już konieczność, a z drugiej nie wiadomo, jak się za to sensownie zabrać, zapraszamy Was do aktywności na  forum. Chcemy wspólnie z Wami, praktykami z różnych dziedzin, działaczami organizacji, ale i ich darczyńcami oraz partnerami, przedyskutować (stworzyć?) propozycje wiarygodnych wskaźników. Wierzymy, że razem odpowiemy na wiele ważnych pytań. Czy naprawdę da się zmierzyć wszystko?

Źródło - www.frso.pl/projekty/prove-it-pl-2014

Autor: red