Strona główna » Aktualności » Zakaz konkurencji. Czy zawsze należy nam się odszkodowanie od pracodawcy? ( 2014-04-14)

Zakaz konkurencji. Czy zawsze należy nam się odszkodowanie od pracodawcy?

Przy temacie zatrudnienia co raz częściej możemy się spotkać z tzw. zakazem konkurencji.  Pracodawca w celu zabezpieczenia swoich interesów może zawrzeć z pracownikiem umowę, na mocy której pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność.

Dopuszczalność zawierania umów o zakazie konkurencji wynika bezpośrednio z art. 1011 Kodeksu pracy. Powinna być to odrębna umowa sporządzona na piśmie (pod rygorem nieważności), która może być zawarta przy zatrudnianiu pracownika lub w dowolnym czasie w trakcie trwania jego zatrudnienia. Dopuszczalne jest również dołączenie stosownej klauzuli konkurencyjnej w treści umowy o pracę.

Zakaz konkurencji może dotyczyć czasu trwania stosunku pracy jak i czasu po ustaniu stosunku pracy. W tym drugim przypadku chodzi tylko o sytuacje gdy pracownik miał dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy powinna określać okres obowiązywania zakazu (nie może zostać zawarta na czas nieokreślony) oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy (art.1012§3 odszkodowanie nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji).  Brak określenia w umowie wysokości odszkodowania nie przesądza o jej nieważności.

Czytaj dalej

 

Autor: mgr Aleksandra Jopek