Strona główna » Aktualności » Informacja dla członków Stowarzyszenia Doradców Prawnych dotycząca ubezpieczenia OC doradców prawnych ( 2013-06-18)

Informacja dla członków Stowarzyszenia Doradców Prawnych dotycząca ubezpieczenia OC doradców prawnych

W grudniu 2012 r. roku Stowarzyszenie Doradców Prawnych podpisało z AXA TUiR S.A. porozumienie dotyczące ubezpieczenia członków Stowarzyszenia w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem zawodu doradcy prawnego. Jest to produkt ubezpieczeniowy dostosowany do potrzeb zawodu doradcy prawnego obejmujący ochroną ubezpieczeniową szkody wyrządzone osobom trzecim, wynikające z uchybień przy wykonywaniu czynności doradztwa prawnego. Przygotowany program ubezpieczenia dopasowany został do specyfiki zawodu doradcy prawnego, a przede wszystkim zakłada objęcie ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego (doradcy prawnego, będącego członkiem Stowarzyszenia Doradców Prawnych) za czyste szkody majątkowe wyrządzone osobom trzecim wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności zawodowych, wymienionych w umowie ubezpieczenia, przez niego samego albo osobę, za którą ponosi odpowiedzialność. Trzeba podkreślić, iż najistotniejszymi szkodami, jakie doradca prawny może wyrządzić klientowi w związku z wykonywaniem czynności zawodowych są właśnie szkody polegające na czystej stracie finansowej. Czysta strata finansowa (pure economic loss) najczęściej ujmowana jest, jako szkoda niewynikająca ze szkody rzeczowej ani szkody osobowej. Są to zatem sytuacje, w których w wyniku działalności doradcy prawnego powstają straty po stronie klienta pomimo niezaistnienia szkody rzeczowej czy też osobowej, np. w wyniku błędnej porady prawnej.    Należy zwrócić uwagę, że co do zasady Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia dostępne na rynku przewidują odpowiedzialność Ubezpieczyciela wyłącznie za szkody osobowe i rzeczowe, często przy jednoczesnym wyraźnym wyłączeniu odpowiedzialności za czyste straty finansowe (czyste szkody majątkowe), co za tym idzie doradca prawny posiadający ubezpieczenie zawarte na podstawie tych warunków ubezpieczenia w zasadzie nie posiada ochrony w zakresie zawodowej odpowiedzialności cywilnej. Szkody osobowe i rzeczowe są dużo mniej prawdopodobne przy wykonywaniu zawodu doradcy prawnego niż czyste szkody majątkowe (straty finansowe) po stronie osób trzeci wynikające z niewłaściwego doradztwa prawnego. Inną praktyką spotykaną na rynku jest możliwość włączenia poprzez klauzulę odpowiedzialności za czyste straty finansowe do zakresu ubezpieczenia po opłaceniu dodatkowej składki. Jednakże takie rozwiązanie zawiera często szereg dodatkowych wyłączeń (obok tych określonych w OWU), nierzadko znacznie ograniczających odpowiedzialność Ubezpieczyciela za tego rodzaju szkody, np. „z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są ponadto roszczenia wynikające […] z aranżowania lub rekomendowania, a także doradztwa w zakresie transakcji finansowych, handlu nieruchomościami i innych transakcji gospodarczych”
 
[1].

            Oferta AXA TUiR S.A. pozwala na zawieranie umów ubezpieczenia OC zawodowego doradców prawnych w pięciu wariantach, w zależności od preferowanej sumy gwarancyjnej (od 50 000,00 zł do 500 000,00 zł). Ponadto istnieją dwa sposoby płatności: jednorazowa oraz w 2 ratach.  Na podkreślenie zasługuje fakt, iż przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za czyste szkody majątkowe (w zakresie określonym przepisami prawa) powstałe w związku z prowadzoną działalnością. Dodatkowo w warunkach ubezpieczenia OC doradcy prawnego włączona jest odpowiedzialność Ubezpieczyciela za roszczenia z tytułu szkód wyrządzonych Osobom Trzecim wskutek nieprawidłowej edycji dokumentów oraz utraty, zniekształcenia lub niewłaściwego przesyłania informacji oraz za szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie akt, ksiąg rachunkowych, faktur i innych dokumentów związanych z wykonywaniem działalności zawodowej,
z wyjątkiem pieniędzy i papierów wartościowych.

Ubezpieczenie OC doradców prawnych oferowane przez AXA TUiR S.A. zawiera również takie same elementy jak ubezpieczenie ochrony prawnej, tzn. Ubezpieczyciel w ramach swojej odpowiedzialności zapewnia Ubezpieczonemu wszelkiej niezbędnej pomocy prawnej w przypadku niezasadności roszczeń, a także związanej z zaspokojeniem roszczeń zasadnych oraz zapłacenia Kosztów Pomocy Prawnej (uzasadnione wynagrodzenie adwokatów i radców prawnych, należności biegłych

i świadków, koszty sądowe, inne niezbędne koszty ustalenia wysokości szkody i zakresu odpowiedzialności Ubezpieczonego oraz koszty podroży z tym związane, które nie powstaną bezpośrednio w AXA).

Istotnym aspektem proponowanej oferty jest możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową osób świadczących usługi pomocy prawnej na rzecz Ubezpieczonych za dodatkową opłata w wysokości 25% składki podstawowej (zależnej od wybranej wysokości sumy gwarancyjnej).

 

 

Niewątpliwie tak ukształtowany przedmiot i zakres ubezpieczenia oraz jasno określone wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela powodują, że wynegocjowane warunki ubezpieczenia wydają się być bardzo korzystną ofertą dla doradców prawnych, chcących zabezpieczyć się przed roszczeniami osób trzecich, wysuwanych w związku z ich działalnością. Składka ubezpieczeniowa jest również korzystna na tle innych ubezpieczeń OC zawodowych dostępnych na rynku.

 [1] Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej uchwalone uchwałą nr 98/2012 Zarządu InterRisk z dnia 09.10.2012,


Autor: red