prawo handlowe

UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O.

 

 

zawarta w  ..................... w dniu .......................... r., pomiędzy:

1. ............................., zamieszkałym w ................................. przy ul. .............. nr ......., wspólnikiem Spółki „XYZ” Sp. z o.o. z siedzibą w .................... wpisanej Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w ............................. – Wydziału Gospodarczego KRS pod nr KRS ....................,

zwaną dalej Zbywającym,

 

a

 

2. ............................., zamieszkałym w ................................. przy ul. .............. nr .......,

zwanym dalej Nabywcą.

 

 

§ 1

 

Zbywający sprzedaje, a Nabywca nabywa ....................................... (słownie: ..............) udziałów spółki „XYZ” Sp. z o.o. z siedzibą w ....................................

 

§ 2

 

1. Sprzedaż i nabycie udziałów następuje w takim stanie, w jakim się udziały znajdują.

2. Zbywajacy zapewnia Nabywcę, że udziały są wolne od wszelkich wad prawnych, tzn., że:

– udziały te prawnie istnieją,

– przysługują one Zbywającemu,

– udziały nie są obciążone żadnym prawem poza zobowiązaniami, jakie nakładają na każdy udział umowa spółki, uchwały Zgromadzeń Wspólników.

3. Nabywca oświadcza, że wszystkie okoliczności określone w ust. 1 i 2 są mu znane i w związku z tym zrzeka się roszczeń z tytułu rękojmi za wady prawne.

 

§ 3

 

Zbywający  legitymuje się pisemnym zezwoleniem Zgromadzenia Wspólników spółki „XYZ” Sp. z o.o. z siedzibą w ......................... na zbycie udziałów, o których mowa w § 1.

 

§ 4

 

Strony ustalają cenę nabycia udziałów na kwotę ...................... złotych za każdy udział.

 

§ 5

 

Nabywca zawiadomi spółkę „XYZ” Sp. z o.o. z siedzibą w ...................... o nabyciu udziałów.

 

§ 6

 

1. Strony potwierdzają sobie otrzymane wzajemnie świadczenia.

2. Rozliczenia między stronami co do korzyści i ciężarów wynikających ze zbywanych udziałów nastąpiło według stanu z chwili zawarcia niniejszej umowy.

3. Zbywający zapewnia pod rygorem odszkodowania, że ze zbytego udziału nie zalega żadnego świadczenia.

4. Nabywca zrzeka się prawa żądania obniżenia ceny sprzedaży.

 

§ 7

 

Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Nabywca.

 

§ 8

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny być sporządzone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności.

 

§ 9

 

W sprawach nie uregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz prawa cywilnego.

 

 

 

      ..........................................                                                   ...........................................

                      Zbywający                                                                                               Nabywca