prawo administracyjne

Wzór oświadczenia z zachowaniem 3 miesięcznego terminu od uprawomocnienia orzeczenia sądowego:

                                                                                                                      Miejscowość, data.

Wnioskodawca:

Imię, nazwisko

Adres

Numer PESEL


 

                                                                                   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

                                                                                  Adres


 

                                                 OŚWIADCZENIE

o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego.


 

W związku z orzeczeniem rozwodowym wydanym w dniu, przez… numer… działając na
podstawie artykuły 59 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oświadczam, iż chcę powrócić
do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego- NAZWISKO.

 

 PODPIS

Załączniki:
1.      Odpis orzeczenia o rozwodzie.

==========================================================

 Wzór wniosku z przekroczeniem 3 miesięcznego terminu:
 

                                                                                                          Miejscowość, data
 

Wnioskodawca:

Imię, nazwisko

Adres

Numer PESEL

 

                                                                                   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

                                                                                  Adres


 

                                                      WNIOSEK

                                                o zmianę nazwiska


 

Działając na podstawie art. 2 ustawy o zmianie imienia i nazwiska, wnoszę o zmianę nazwiska:
NAZWISKO na nazwisko noszone przed zawarciem związku małżeńskiego: NAZWISKO.


 

UZASADNIENIE

……………………………………………………………………………………………… 

Podpis


 Załączniki:

1.    1.  Kserokopia aktu małżeństwa

2.     2. Odpis orzeczenia o rozwodzie

===============================================================

1. WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
 
Nazwa organizacji, adres                                                                           Miejscowość, data

 

• Wojewoda (...)
• Wójt (Burmistrz, Prezydent Miasta (...))
• Starosta

 
Na podstawie art. 31 par. 1 pkt. 1 KPA, wnoszę o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie (przedstawić stan faktyczny uzasadniający wszczęcie postępowania, ewentualnie podać przepisy prawne, które zostały naruszone).


Załączniki:
1. ………
2. ………
3. ………
                                                                                                                   (podpis) 


==============================================================================================

 2. WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM
 
Nazwa organizacji,                                                                                    Miejscowość, data
adres

• Wojewoda (...)
• Wójt (Burmistrz, Prezydent miasta (...))
• Starosta

 
Na podstawie art. 31 par. 1 pkt. 2 k.p.a. oraz , wnoszę o dopuszczenie (nazwa organizacji) do udziału w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie (...) na prawach strony.

Uzasadnienie:

Tocząca się sprawa jest ściśle związana z celami statutowymi naszej organizacji. Nasz udział w postępowaniu niewątpliwie leży w interesie publicznym. Nasza wiedza na ten temat z pewnością przyczyni się do właściwego zakończenia postępowania.

Załączniki:
1. Statut organizacji.
2. Wyciąg z rejestru organizacji.
3. ………
                                                                                                                     (podpis) ==========================================================================

  3. WNIOSEK O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI DECYZJI

 
Nazwa organizacji,                                                                                       Miejscowość, data
adres

• Samorządowe Kolegium Odwoławcze Województwa (...)
• Wojewoda (...)
• Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

 
Na podstawie art. 156 par.1 KPA wnoszę o stwierdzenie nieważności, wydanej z rażącym naruszeniem prawa, decyzji (...) wydanej przez (...), nr (...), z dnia (...)

• o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
• o pozwoleniu na budowę.
• o uzgodnieniu rozwiązań projektowych inwestycji.

Uzasadnienie:

Decyzja została wydana z naruszeniem następujących przepisów: (...).

                                                                                                                      (podpis)  5. SKARGA DO NSA/WSA
 
Nazwa organizacji,                                                                                         Miejscowość, data
adres

                                                                                               Naczelny (Wojewódzki) Sąd Administracyjny  w (...)


                                                               SKARGA NA DECYZJĘ (...)

Wnoszę o uchylenie ostatecznej decyzji (...) z dnia..., w sprawie..., wydanej przez..., jako niezgodnej z prawem.

Uzasadnienie:

(podać argumenty wskazujące, że decyzja jest niezgodna z prawem)

Załączniki:
1. ………
2. ………
3. ………
                                                                                                                          (podpis)  6. SKARGA (w trybie skarg i wniosków)
 
Nazwa organizacji,                                                                                            Miejscowość, data
adres
• Wójt (Burmistrz, Prezydent miasta (...))
• Wojewoda (...)
 

Na podstawie przepisów działu VIII k.p.a. składam skargę na ....

• zaniechanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy.
• naruszenie praworządności lub słusznych interesów obywateli.
• przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Uzasadnienie:

(podać stan faktyczny potwierdzający skargę, przedstawić okoliczności sprawy, umotywować skargę)

Załączniki:
1. ………
2. ………
3. ………
                                                                                                                             (podpis) 
 7. ODWOŁANIE OD DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

 
Nazwa organizacji,                                                                                              Miejscowość, data
adres
 
• Samorządowe Kolegium Odwoławcze Województwa (...)
• Wojewoda (...)
• Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
poprzez
• Prezydenta miasta (...) / Burmistrza (...) / Wójta gminy (...)
• Kierownika Urzędu Rejonowego w (...)
• Wojewodę (...)
 
ODWOŁANIE
od decyzji nr (...), z dnia (...), w sprawie (...)
 
Na podstawie art. 127 KPA. wnoszę o uchylenie decyzji jako niecelowej (niezgodnej z prawem).

Uzasadnienie:

(podać stan faktyczny uzasadniający odwołanie)

Załączniki:
1. ………
2. ………
3. ………
                                                                                                                              (podpis)  8. ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE

 
Nazwa organizacji,                                                                                               Miejscowość, data
adres
 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze (lub inny organ II instancji)
poprzez
Prezydenta miasta (lub inny organ I instancji)

 
Na podstawie art. 141 k.p.a. w zwiazku z art. 31 par.2 k.p.a. , wnoszę o uchylenie postanowienia Prezydenta (lub innego organu I instancji) w sprawie

• odmowy dopuszczenia na prawach strony organizacji społecznej do udziału w postępowaniu dotyczącym (...) -
• odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania dotyczącego (...)
• zawieszenia postępowania dotyczącego (...)
• odmowy podjęcia zawieszonego postępowania dotyczącego (...)
• zatwierdzenia / odmowy zatwierdzenia ugody dotyczącej (...)
• sprostowania decyzji dotyczącej (...)
• stwierdzenia niedopuszczalności odwołania dotyczącego (...)
• uchybienia terminu do wniesienia odwołania dotyczącego (...)
• kosztów postępowania dotyczącego (...) 
• (...)

Uzasadnienie:

(podać stan faktyczny uzasadniający zażalenie, opisać dlaczego organizacja zajmuje się tą sprawą)

Załączniki:
1. ………
2. ………
3. ………
                                                                                                                               (podpis)  9. ZAŻALENIE NA BEZCZYNNOŚĆ ORGANU ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

 
Nazwa organizacji,                                                                                                 Miejscowość, data
adres
 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze (lub inny organ II instancji)
poprzez
Prezydenta miasta (lub inny organ I instancji)

 
Na podstawie art. 37 k.p.a. wnoszę o:
I. wyznaczenie... (organowi I instancji) dodatkowego terminu załatwienia sprawy...,
II. zarządzenie wyjaśnienia przyczyn niezałatwienia sprawy w terminie.

Uzasadnienie:

W dniu (...) skierowałem do (...) wniosek o (...). Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem informacji o sposobie załatwienia sprawy.

Załączniki:
1. Kopia pisma do organu I instancji (prezydent miasta).
2. ………
(...)
                                                                                                                                (podpis)