prawo cywilne

1. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ
        
     

UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ
 
 
zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:
 
1. .......................................   zam. w .....................................,
przy  ul. ..................................., zwanym dalej wspólnikiem (A)
2. .......................................   zam. w .....................................,
przy  ul. ..................................., zwanym dalej wspólnikiem (B)
3. .......................................   zam. w .....................................,
przy  ul. ..................................., zwanym dalej wspólnikiem (C)
1. .......................................   zam. w .....................................,
przy  ul. ...................................,
o następującej treści: 
 
§ 1
 
Wspólnicy zawierają niniejszym umowę spółki cywilnej.
 
§ 2
 
Celem spółki jest wspólne prowadzenie gabinetu dentystycznego pod nazwą „……….” i wskazaniem nazwiska wspólników oraz dodatku s-ka cywilna.
 
§ 3
 
1. Do spółki wspólnicy wnoszą następujące wkłady:
1) wspólnik (A) wnosi prawo nieodpłatnego używania parteru budynku stanowiącego jego własność, położonego w .........................., opisanego szczegółowo w KW nr ................., prowadzonej przez Sąd Rejonowy w .................................., w skład którego wchodzą 3 pomieszczenia o łącznej powierzchni 50 m2 oraz przedpokój (poczekalnia) o powierzchni 25 m2. Szczegółowy opis parteru zawarty jest w planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Wspólnik (A) oświadcza, że ww. pomieszczenia mogą być używane na potrzeby gabinetu dentystycznego i nie wymagają przebudowy, a wyłącznie przystosowania do tego rodzaju działalności.
2) wspólnik (B) gotówkę w kwocie .......................................... zł (..............................................),
3) wspólnik (C) fotel dentystyczny wraz z wyposażeniem szczegółowo opisanym w załączniku nr 2 do niniejszej umowy o wartości rynkowej ................. zł (.....................................................)
2. Niezależnie od wkładów określonych w ust. 1 każdy wspólnik jest zobowiązany do osobistego świadczenia pracy w charakterze dentysty na zasadach określonych przez wspólników.
3. Wartość wkładów wniesionych przez poszczególnych wspólników, wspólnicy ustalają na:
wspólnik (A) – ...... %,
wspólnik (B) – ...... %,
wspólnik (C) – ...... %.
 
§ 4
 
Umowa spółki zostaje zwarta na czas nieoznaczony.
 
§ 5
 
1. Każdy wspólnik prowadził będzie sprawy spółki. W zakresie zwykłych czynności spółki do prowadzenia spraw uprawniony jest każdy wspólnik. W zakresie czynności przekraczających zakres zwykłych czynności spółki potrzebna jest jednomyślna uchwała wspólników.
2. Ust. 1 nie stosuje się w przypadku gdy brak uchwały wspólników mógłby spowodować szkodę w majątku spółki.
3. Przyjmuje się, że czynnościami przekraczającymi zakres zwykłych czynności spółki są: ...................................................., ......................................................., ......................................., ..................................................., ..............................................., ............................................................................................... .
 
§ 6
 
Spółkę reprezentują co najmniej dwaj wspólnicy działający łącznie.
 
§ 7
 
1. Wspólnicy uczestniczą w zyskach i stratach proporcjonalnie do wniesionych wkładów określonych w § 3 ust. 3 umowy.
2. Podział zysku będzie następował na koniec każdego roku obrachunkowego.
 
§ 8
 
Każdy wspólnik może wypowiedzieć swój udział w spółce na 3 miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego. Wypowiedzenie udziału z ważnych  powodów może nastąpić w każdym czasie.
 
§ 9
 
Spadkobiercy zmarłego wspólnika nie wstępują w jego miejsce. Pozostali wspólnicy wypłacą spadkobiercom wartość jego udziału określoną w § 3 umowy i zwrócą w naturze rzeczy wniesione do używania.
 
§ 10
 
Rozwiązanie spółki poza przypadkami wynikającymi z k.c. nastąpi w przypadku podjęcia jednomyślnej uchwały o rozwiązaniu spółki.
 
§ 11
 
W przypadku rozwiązania spółki wspólnicy przeprowadzą likwidację. Do likwidacji stosuje się przepisy k.s.h. o likwidacji spółki jawnej (art. 67-85 k.s.h.). Likwidatorami są wszyscy wspólnicy.
 
§ 12
 
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrachunkowy kończy się w dniu 31 grudnia .............. r.
 
§ 13
 
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 
§ 14
 
W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 
§ 15
 
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 
 
 
            .........................          .........................          .........................
                 Wspólnik (A)                                 Wspólnik (B)                              Wspólnik (C)


2. POZEW O ODSZKODOWANIE


Miejscowość, data
Sąd rejonowy w...
Wydział Cywilny
 
Powód: Imię, nazwisko, adres, zawód poszkodowanego
Pozwany:
Nazwa przedsiębiorstwa / imię i nazwisko, adres
wartość przedmiotu sporu: (...) zł.
 
POZEW
 
 

Na podstawie art. 415 k.c (435 par. 1 k.c. w związku z art. 363 par. 1 k.c.) wnoszę o:
1. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda, odszkodowania w wysokości (...) zł.
2. Zasądzenie od pozwanego kosztów procesu.
Ponadto wnoszę o:
3. Prowadzenie rozprawy także w nieobecności pozwanego.
4. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności
5. Wezwanie na rozprawę następujących świadków: (...)
Uzasadnienie:
(podać stan faktyczny uzasadniający powództwo z podaniem dowodów i świadków mogących potwierdzić zaistniałe szkody, ich charakter i wysokość)
W związku z tym wnoszę jak na wstępie.
Załączniki:
1. Dowody.
2. Wycena szkody przez rzeczoznawcę.
3. (...)

(podpis)


 
 
3. POZEW O NAPRAWIENIE SZKODY


Miejscowość, data

Sąd rejonowy w...
Wydział Cywilny


Powód:
Imię, nazwisko, adres, zawód poszkodowanego
Pozwany:
Nazwa przedsiębiorstwa / imię i nazwisko, adres
wartość przedmiotu sporu: (...) zł.
 
POZEW
 
na podstawie art. 415 k.c w związku z art.. 435 par. 1 k.c wnoszę o:
1. Naprawienie szkody wyrządzonej mi bezprawnym działaniem pozwanego poprzez (...) (rekultywację gleby, ponowny zasiew upraw).
2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu.
Ponadto wnoszę o:
1. Prowadzenie rozprawy także w nieobecności pozwanego.
2. Wezwanie na rozprawę następujących świadków: (...)
Uzasadnienie:
(podać stan faktyczny uzasadniający powództwo z podaniem dowodów i świadków mogących potwierdzić zaistniałe szkody, ich charakter i wysokość)
W związku z tym wnoszę jak na wstępie.
Załączniki: (tak jak we wcześniejszym pozwie)
                                                                                                                                                                                                        (podpis)