prawo karne

WZÓR WNIOSKU O ZATARCIE SKAZANIA

                                                                                                ………………………
                                                                                              (miejscowość data)
……………………
(imię nazwisko)  
……………………
……………………   
(adres)                          

                                                             Sąd   Rejonowy/ Okręgowy* 
                                                             w …
                                                             Wydział Wykonywania Orzeczeń Karnych


Sygn. akt ……………

                                                               WNIOSEK 
                                                   O ZATARCIE SKAZANIA

Zwracam się o zatarcie skazania z wyroku tut. Sądu z dnia ……………… . sygn. akt ………………

 

                                                                 ………………………
                                                            (własnoręczny podpis) 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Wybrać w zależności od Sądu orzekającego w I instancji.
Opłatę od niniejszego wniosku w kwocie 45 zł wnosi się do Sądu, który orzekł w I instancji.