Jak założyć kancelarię doradcy - ZUS

Zgodnie z zasadą "jednego okienka" kopie wydanych przez organ ewidencyjny dokumentów oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku EDG-1 (z załącznikami) przesyłane są – w terminie 3 dni roboczych od daty wydania dokumentu – do wskazanego przez przedsiębiorcę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS, na podstawie przesłanych przez organ ewidencyjny dokumentów, sporządza dokumenty:
  •  osób rozpoczynających działalność: ZUS ZFA
  •  przedsiębiorców zawieszających działalność: ZUS ZWPA, ZUS ZWUA, ZUS ZCNA
  •  przedsiębiorców wznawiających działalność: ZUS ZFA, ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

Niezbędne jest zgłoszenie – w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia działalności osoby zgłaszającej działalność gospodarczą do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego (zgłoszenie ZUS ZUA albo ZUS ZZA), niezależnie od złożenia wniosku EDG-1 – w formie elektronicznej lub pisemnej bezpośrednio do ZUS. Szczegółowe informacje – www.zus.pl. Pamiętać należy o członkach rodziny (dzieci) dla celów ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZCNA. Wskazane też jest złożenie raz ZUS DRA.