Jak założyć kancelarię doradcy - Urząd Skarbowy

Zgodnie z zasadą „jednego okienka”, kopie wydanych przez organ ewidencyjny dokumentów oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku EDG-1 (z załącznikami) przesyłane są – w terminie 3 dni roboczych od daty wydania dokumentu – do wskazanego przez przedsiębiorcę urzędu skarbowego.

Doradcy Prawni są płatnikami podatku VAT, aktualnie nie obowiązują ich kasy fiskalne, jednak  od przyszłego roku prawnicy i lekarze wykonujący prywatną praktykę będą mieli obowiązek korzystania z kas fiskalnych.

Niezbędne jest zgłoszenie bezpośrednio w urzędzie skarbowym w przypadku:

  •  wyboru opodatkowania w formie: karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego, podatku liniowego – przed dniem rozpoczęcia działalności,
  •  wyboru rejestracji jako podatnicy VAT – przed dniem dokonania pierwszej czynności opodatkowanej,
  •  wyboru kwartalnych wpłat zaliczek na podatek dochodowy – przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  •  ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących – przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania,
  •  prowadzenia działalności wyłącznie w formie spółki (spółek) cywilnych – formularz NIP-2.

W urzędzie skarbowym należy dokonać rejestracji NIP, wybrać formę opodatkowania, dokonać rejestracji na potrzeby podatku VAT.