Jak założyć kancelarię doradcy - REGON

Zgodnie z zasadą „jednego okienka”, przedsiębiorca będący osobą fizyczną składa w urzędzie gminy lub miasta wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1, który jest następnie przekazywany przez urząd gminy bądź miasta urzędowi statystycznemu i na tej podstawie uzyskuje numer identyfikacyjny REGON.

Z dniem 31 marca 2009 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU 2009 r. nr 18, poz. 97), które wprowadzają w życie zasadę „jednego okienka” w zakresie rejestracji działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie art. 13 ww. ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. znowelizowane zostały przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (DzU nr 88, poz. 439 z późn. zm.) w części dotyczącej prowadzenia krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON.
W związku z tym, od 31 marca br., zgodnie z brzmieniem art. 42 ust. 7 ustawy o statystyce publicznej, złożenie wniosku o wpis do rejestru REGON oraz wniosku o zmianę cech objętych wpisem dla przedsiębiorców następuje dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – na podstawie przepisów o działalności gospodarczej,
W przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną, wniosek RG-1 zostaje złożony we właściwym Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, który z urzędu przesyła dokumenty do urzędu statystycznego celem nadania numeru identyfikacyjnego REGON. Cały proces dokonywania wpisu bądź zmiany wpisu dla przedsiębiorców w rejestrze REGON zakłada brak konieczności bezpośredniego kontaktu przedsiębiorcy z urzędami statystycznymi. Po dokonaniu wpisu przedsiębiorcy do rejestru REGON, urząd statystyczny przesyła do przedsiębiorcy zaświadczenie o nadanym mu numerze identyfikacyjnym REGON.

Jedynie zmiana danych objętych obowiązkiem wpisu do rejestru REGON, które nie podlegają równocześnie zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpowiednio w rejestrze przedsiębiorców, podlega reżimowi ustawy o statystyce publicznej (art. 42 ust. 8 ustawy o statystyce publicznej).W tym przypadku przedsiębiorcy mają obowiązek złożyć wniosek RG-1 we właściwym terytorialnie urzędzie statystycznym.

Nowelizacja z dnia 19 grudnia 2008 r. zniosła wymóg posługiwania się przez podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru REGON w kontaktach urzędowych i związanych z obrotem gospodarczym zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON oraz podawanie tego numeru w pieczęciach firmowych oraz drukach urzędowych (uchylenie ust. 3 w art. 43).przez „przepisy o działalności gospodarczej” należy rozumieć do dnia 30 czerwca 2011 r. przepisy zawarte w art. 7b ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (DzU 1999 r. nr 101, poz. 1178 z późn. zm.), a od dnia 1 lipca 2001 r. art. 25 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19.12.2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Kopie wydanych przez organ ewidencyjny dokumentów oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku EDG-1 przesyłane są – w terminie 3 dni roboczych od daty wydania dokumentu – do wskazanego przez przedsiębiorcę urzędu statystycznego (z załącznikami, z wyłączeniem EDG-RB).
Urząd statystyczny – w terminie 7 dni, na podstawie przesłanych przez organ ewidencyjny dokumentów – wystawia numer REGON i wysyła informację przedsiębiorcy listem zwykłym.
Wspólnicy spółki cywilnej występują bezpośrednio do urzędu statystycznego o nadanie numeru REGON spółki.

Zgłoszenie o nadanie numeru REGON jest nieodpłatne.


Szczegółowe
informacje są dostępne na stronie: www.stat.gov.pl