Jak założyć kancelarię doradcy - wniosek EDG-1

Instytucją, którą należy odwiedzić jako pierwszą, jest Ewidencja Działalności Gospodarczej w urzędzie gminy lub miasta. Osoby fizyczne, jak też wspólnicy spółek cywilnych zamierzający rozpocząć działalność gospodarczą, zobligowani są złożyć wniosek EDG-1 o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Przy składaniu EDG-1 aktualnie nie są pobierane opłaty administracyjne.
Obecnie funkcjonuje zintegrowany formularz EDG-1, który składa się w urzędzie gminy lub miasta. Na jego podstawie przedsiębiorca zostaje wpisany do ewidencji działalności gospodarczej, GUS nadaje mu REGON, zostaje też zgłoszony do ZUS jako płatnik składek, a informacja o rozpoczęciu działalności gospodarczej trafia również do urzędu skarbowego. Ten sam formularz służy do zawieszenia działalności gospodarczej. EDG-1 znajduje się na stronie: http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Jedno+okienko/
Pobierz formularz

Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki, pod adresem: www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Jedno+okienko został zamieszczony film prezentujący sposób wypełniania elektronicznej wersji wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Film dotyczy wniosku o wpis nowego przedsiębiorcy, ale zawiera także informacje użyteczne dla przedsiębiorców składających inne zgłoszenia: zmiany wpisu, zawieszenie czy zakończenie działalności gospodarczej.

Wypełniając formularz EDG-1 należy wskazać PKD według Schematu Polskiej Klasyfikacji Działalności. Schemat dostępny jest na stronie: www.stat.gov.pl/Klasyfikacje
Przy zakładaniu Kancelarii Doradztwa Prawnego należy podać podklasę 69.10.Z (Działaność Prawnicza). Można także wskazać podklasę 70.22.Z, która obejmuje „Pozostałe doradztwo  w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania”.
Podklasa 69.10.Z obejmuje 
m.in. doradztwo prawne i ogólne konsultacje, przygotowywanie dokumentów prawnych w zakresie: statutów, umów, porozumień i innych dokumentów związanych z prowadzeniem firm, dokumentacji patentowej i praw autorskich, przygotowywanie innych dokumentów prawnych, np.: testamentów, pełnomocnictw.
Podklasa 70.22.Z obejmuje reprezentowanie klientów przed sądami i organami przez osoby nie będące adwokatem lub radcą prawnym.